กลับหน้าแรก
 
รายการ สมาชิก ทั้งหมด ดูสมาชิกทั้งหมด
เลือกดูสมาชิก:             
 
กรอก รหัสนิสิต หรือ ชื่อนิสิตที่ ต้องการค้นหา
 
รหัสนิสิต
ชื่อ นามสกุล
การศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่จบ
53250716
เสาวนีย์ เปลี่ยนสาย ปริญญาตรี ระบบไตรภาค สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จบปีการศึกษา 2556
53250198
Tharpakorn Youngpool ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จบปีการศึกษา 2556
50070181
กำพล กิ้กสันเทีย ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จบปีการศึกษา 2555
53250914
ฐิติพงษ์ อยู่สุข ปริญญาตรี ระบบไตรภาค สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จบปีการศึกษา 2556
53250839
เพชราภรณ์ คงวิริยะกุล ปริญญาตรี ระบบไตรภาค สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จบปีการศึกษา 2556
53250761
อาทิตยา แดงมาลี ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จบปีการศึกษา 2556
53250068
นางสาวเกษวดี รักเกษกิจ ปริญญาตรี ระบบไตรภาค สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จบปีการศึกษา 2556
53250273
ธีระ ธูปนิ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จบปีการศึกษา 2556
53250693
สุพิชชา ภิญโญชีพ ปริญญาตรี ระบบไตรภาค สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จบปีการศึกษา 2556
53250501
รัตนาภรณ์ ควรสมบัติ ปริญญาตรี ระบบไตรภาค สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จบปีการศึกษา 2557
53250686
Supattra Raksaksayam ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จบปีการศึกษา 2557
53250242
ทุติยาภรณ์ สุขแสงสุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จบปีการศึกษา 2556
จำนวนสมาชิกทั้งหมด : 12 คน หน้า 1/1
 
 
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-962163 โทรสาร. 055-962207