สังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งปัญญาเพื่อสร้างคนสร้างสังคม ให้มีความเข้มแข็งทางคุณธรรม และองค์ความรู้สู่เป้าหมายแห่งความเป็นไท และสังคมสันติประชาธรรม
 
 
  ชื่อผู้ใช้
   รหัสผ่าน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบทะเบียนออนไลน์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
     มานุษยวิทยา
ภาควิชารัฐศาสตร์และ
     รัฐประศาสนศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา
 
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
Update : 14/01/11
   
  ข่าว ข่าววันที่ 03 พฤษภาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 522 คน
  ประชาสัมพันธ ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศร ข่าววันที่ 21 มิถุนายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 1147 คน
  บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ข่าววันที่ 11 มิถุนายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 787 คน
  ชมรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นเยาว์ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นเยาว์(YSDC)ครั้งที่2 ข่าววันที่ 11 มิถุนายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 314 คน
  ๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ ข่าววันที่ 09 ธันวาคม 2553 จำนวนผู้อ่าน 293 คน
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 ข่าววันที่ 09 ธันวาคม 2553 จำนวนผู้อ่าน 466 คน
  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการนำบุตรเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา2554 ข่าววันที่ 27 สิงหาคม 2553
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการภาควิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง“ประวัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน” ข่าววันที่ 27 สิงหาคม 2553
  ประกาศผลสอบรายวิชาปรัชญาเพื่อชีวิต(Philosophy for life) ของ รศ.สุทธิชัย ยังสุข 001122-4 และ 001231-1 ข่าววันที่ 27 สิงหาคม 2553 จำนวนผู้อ่าน 447 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด :  9 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
 
 
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-962163 โทรสาร. 055-962207