สังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งปัญญาเพื่อสร้างคนสร้างสังคม ให้มีความเข้มแข็งทางคุณธรรม และองค์ความรู้สู่เป้าหมายแห่งความเป็นไท และสังคมสันติประชาธรรม
 
 
  ชื่อผู้ใช้
   รหัสผ่าน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบทะเบียนออนไลน์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
     มานุษยวิทยา
ภาควิชารัฐศาสตร์และ
     รัฐประศาสนศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา
 
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
Update : 14/01/11
   
">
  ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทุกท่าน เข้าร่วมโครงการรปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้อง Main Conference ตึก IT มหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 08.00 -16.30 น.
ผู้ประกาศข่าว : งานกิจการนิสิต  
 
 
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-962163 โทรสาร. 055-962207