สังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งปัญญาเพื่อสร้างคนสร้างสังคม ให้มีความเข้มแข็งทางคุณธรรม และองค์ความรู้สู่เป้าหมายแห่งความเป็นไท และสังคมสันติประชาธรรม
 
 
  ชื่อผู้ใช้
   รหัสผ่าน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบทะเบียนออนไลน์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
     มานุษยวิทยา
ภาควิชารัฐศาสตร์และ
     รัฐประศาสนศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา
 
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
Update : 14/01/11
   
 

โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[20 กุมภาพันธ์ 2554]

งานรับพระราชทานปริญญาบัตร 2554 คณะสังคมศาสตร์ มหาลัยนเรศวร

[11 กุมภาพันธ์ 2554]

โครงการวันรัฐธรรมนูญ ครั้งที่8

[20 ธันวาคม 2553]

โครงการจิตวิทยาวิชาการ : บรรยายพิเศษเรื่อง 'พุทธวจนะจากพระโอษฐ์'

[08 กันยายน 2553]

เทศกาลสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยปี2554

[11 มีนาคม 2554]

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา2552

[27 สิงหาคม 2553]

โครงการค่ายพุทธบุตร

[27 สิงหาคม 2553]
จำนวนทั้งหมด : 7 อัลบั้ม เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
 
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-962163 โทรสาร. 055-962207